Volkstuin- en Recreatietuinvereniging Bodegraven

      Opgericht november 1972  

                                     

Clubblad                    


Elfde Jaargang                

Maart 2018 no: 1                  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

                                              

Bestuur:

 

Piet van Kooten                     

tel.: 0172-612786

(vicevoorzitter/penningmeester

wnd. tuincommissaris West)

e-mail:pietvankooten@casema.nl

Koninginneweg 139           

2411 XN Bodegraven

 

Mandy de Wit            

 tel.: 06-18378178 

(secretaris)                 

 e-mail: froggy76@live.nl                                       

Waagpoort 16  2411 SC Bodegraven


Arjen Boekhorst       

tel.: 0172-611811

(winkelcommissie)     

e-mail: arjenbaukje@icloud.com

De Deel 3 

2411 SH Bodegraven


Jan van der Neut

tel: 0172-616019

(tuincommissaris Oost)

e-mail: janvdneut@gmail.com

Vossestaart 19

2411 ML Bodgraven

Bert de Ruiter

tel.: 0172-615279 

(tuincommissaris Oost)

e-mail: ruiter108@zonnet.nl

Koninginneweg 413

2411 XT Bodegraven 


++++++++++++++++++++++++++++++++++


Uitnodiging

 

Geachte leden,

 

Hierbij nodigt het bestuur u allen uit voor het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering 2018 op maandag 19 maart a.s.

in Rijngaarde. We beginnen om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Het bestuur stelt de volgende agenda voor:

1.      Opening vergadering

2.      Goedkeuring notulen ALV 2017 (zie pp. 13 t/m 16)

3.      Terugblik 2017 door de vice-voorzitter

4.      Presentatie Financieel jaarverslag 2017 door de penningmeester

5.      Verslag kascontrolecommissie 2017

6.      Samenstellen kascontrolecommissie 2018 

Pauze met loterij 

7.      Verkiezingen en samenstelling nieuw bestuur

Secretaris Mandy de Wit en winkelcommissaris Arjen Boekhorst zijn aftredend en herkiesbaar. Zoals bekend staan er nog steeds drie (!) vacatures open, te weten twee tuincommissarissen voor West en een voorzitter. Voor de functie van voorzitter heeft zich kandidaat gesteld de heer Aad Beens. Overige belangstellenden kunnen zich kandideren via het secretariaat: froggy76@live.nl.

Met de huidige stand van zaken leidt een en ander tot de volgende verkiezingen:

 -Verkiezingen tuincommissarissen West (twee vacatures)

-Verkiezingen voorzitter (kandidaat Aad Beens)


8.      Verslag wisselteeltcommissie

9.      Rondvraag en sluiting

10.    Nabeschouwing met een drankje


Van het bestuur (met o.a. In Memoriam Dick Zwaan)

 

Piet van Kooten (vice-voorzitter)

Beste tuinvrienden,

Op 14 januari verspreidden we via de verenigingsmail al het bericht van het overlijden van onze collega-tuinder Dick Zwaan. Dick –op de tuin overigens bekend als Dirk– overleed op 12 januari, op de leeftijd van 80 jaar. Voor zijn familie kwam dat toch nog onverwacht, zo stond ook op de rouwkaart, en ook voor ons. Dat wil niet zeggen: volledig onverwacht, want alweer enkele jaren terug meldde Dick onder het koffiedrinken dat hij vanwege steeds terugkerende kortademigheid in het ziekenhuis was geweest, waar de artsen een longaandoening hadden vastgesteld.

Door zijn longziekte kwam 2017 voor hem in het teken te staan van overdragen en afbouwen. Ton Humme, die hem thuis ook hielp met de konijnen, ging een deel van zijn tuin bijhouden. In het najaar van 2017 volgden nadere stappen: Dick stootte de helft van zijn perceel, naast de kas en de schuur, af.

Tekenend voor de realiteitszin waarmee Dick vaak handelde, was zijn besluit om al vrij snel nadat de diagnose was gesteld de kippen weg te doen. Maar van stoppen kon natuurlijk nog geen sprake zijn. Integendeel, hij was vastberaden om ook van 2018 nog een mooi tuinjaar te maken, in de kas en in de bak.

Als bestuur en redactie hadden we dat Dick ook heel graag gegund. Na het overlijden van Ton van Jaarsveld, Henk Fontijn en Thijs Epping is er weer een lege plek bijgekomen en hoewel we beslist geen oudemannenvereniging willen zijn, doet dat toch pijn.

We herinneren ons Dick als een echte uitvoerder en een markante man die gedurende vele jaren op geheel eigen wijze een stempel heeft gedrukt op het verenigingsleven. Cobie en de (klein)kinderen wensen we vanaf deze plaats nogmaals sterkte toe. We zullen Dick missen.


Stormachtig begin

Over dan maar tot de orde van de dag. We staan weer aan het begin van een nieuw tuinseizoen, een seizoen dat in januari nogal stormachtig is begonnen. In de nacht van 2 op 3 januari waaide er een krachtige storm overNederland met als gevolg een aardige schade, ook op onze tuincomplexen. Ruiten sneuvelden, er waaide dakbedekking los. Op West raakte een tuinschuur compleet beschadigd en op Oost sneuvelde een complete kas.

Het ergste moest toen nog komen, want op donderdag 18 januari ging het nog zwaarder te keer. Wederom was er flink wat schade op de tuincomplexen. Op Oost werd opnieuw eenkas weggevaagd. Wij leven mee met alle gedupeerde tuinders.

 

De meeste volkstuinen liggen al gebruiksklaar voor het komende seizoen, hier en daar moet nog worden gespit. 

 

Polderhof

Op zaterdag 3 februari was er weer de uitgifte van de bestellingen bij Garant zaden, het was weer als vanouds gezellig druk.Wij zijn vanaf nu weer elke zaterdag open voor de verkoop in de Polderhof tussen 10.00 en 12.00 uur. De koffie staat klaar. Welk pootgoed er in de verkoop is, wordt wekelijks aangekondigd via de verenigingsmail.

Nogmaals: de jaarvergadering

Net zoals ieder jaar rond deze tijd staat ook dit keer weer de algemene jaarvergadering op stapel. U zag de uitnodiging en agenda al voorin dit blad. Voor de volledigheid nogmaals de datum: maandag 19 maart a.s. in Rijngaarde, om 20.00 uur. We hopen gezamenlijk de notulen van de vorige ledenvergadering vast te stellen en een nieuw bestuur te vormen. Mogen we rekenen op uw aller komst? Welkom!


         

Ook U/jij bent van harte welkom op de

JAARVERGADERING!!

 Dag kas, dag schuur - Over zware stormen en hoe normaal die zijn

De afgelopen weken waaide het op twee dagen extreem hard: op 3 en 18 januari. U merkte het en dacht: Als dat maar goed gaat op de tuin! En ja hoor, toen u een kijkje nam, zag u met eigen ogen wat de wind had aangericht: sommige kassen of andere opstallen waren compleet vernield. De geluksvogels onder ons haaldenopgelucht adem. Maar voor hoelang?

 Hoe stevig moet ik mijn kas of schuurtje verankeren? Blijft alles overeind als het KNMI windkracht 10 of meer voorspelt? Regelmatig krijgt het bestuur deze vraag; soms van beginnende, soms van gevorderde tuinders. Begrijpelijk, want zeker na de laatste stormdagen van januari zit de schrik er goed in.Enig rekenwerk leert dat u bijna niet ontkomt aan het nemen van structurele voorzorgsmaatregelen. Wie erop gokt dat de volgende zware storm pas over pakweg 20,30 jaar zou zijn, houdt zichzelf voor de gek.

Kijken we om te beginnen naar de voornaamste karakteristieken, dan blijkt er op 3januari een windsnelheid te zijn geregistreerd van 10 Beaufort en gemiddeld 94 km/h. Op18 januari was de storm met 11 Beaufort en 108 km/h nog heviger. Verder had de zwaarste windstoot van 3 januari een snelheid van 122 km/h, die van 18 januari van 144 km/ h.Om u een beeld te geven van de mate waarin deze storm uniek was; sinds 1910 registreerde het KNMI 65 keer windkracht 10 of hoger. Het was 52 keer windkracht 10,12 keer windkracht 11 en 1 keer windkracht 12 (op 7 september 1944). Verder gingen 17 stormen, net zoals op 18 januari, gepaard met maximale windstoten van 144 km/h.Met een storm zoals die van 3 januari krijgen we gemiddeld genomen dus één keer in detwee jaar te maken. Een hevige wind zoals die van 18 januari doet zich als je rekent naar maximale windstoten een keer per 6 jaar en als je rekent naar windkracht gemiddeld een keer per 9 jaar voor.

Stel dat u dit jaar voor het eerst bent gaan tuinen, dan leert een cynisch rekensommetje dat u uiterlijk binnen twee jaar moet opzeggen om een storm zoals die van 3 januari te ontlopen en uiterlijk binnen 6 jaar om een vliegende wind zoals die van de 18-de uit de weg te gaan. Maar let op: slechts wanneer de intervallen tussen twee stormen van gelijkmatige lengte zouden zijn, slaagt u in uw opzet. En van vaste tussenpozen is nu juist geen sprake; stormen zijn zo grillig als wat.

Focussen we ons voor het gemak even op stormen van windkracht 11 en hoger, dan zien                                we dat het KNMI die registreerde op: 

- 30 september/ 1 oktober 1911


- 28/ 29 december 1914

- 6 november 1921

- 7 september 1944

- 1 maart 1949

- 31 januari/1 februari 1953

- 13 november 1972

- 2 april 1973

- 2/3 januari 1976

- 16 maart 1978

- 25 januari 1990

- 28 oktober 2013

-18 januari 2018.

Het begrip grilligheid is hier dus echt wel van toepassing. Twee keer zat er tussen van twee van deze opeenvolgende stormen een tijdsbestek van maar liefst 23 jaar;van 1921 naar 1944 en van 1990 naar 2013. Maar pas op, zowel in 1972 als in 1973 kreegNederland te maken met stormkracht 11.

 

Dat brengt ons bij nog een volgende vraag: hebben we de laatste decennia vaker windkracht 11 dan vroeger? Sommigen beweren met grote stelligheid van wel. Vast staat in elk geval dat de 10-jaarsverschillen behoorlijk fors zijn.Voor de volledigheid even het overzicht: van 1911-1920 hadden we negen van dergelijke stormen. Daarna werd het iets rustiger; met een aantal van zes van 1921-1930, twee van1931 tot 1940, vijf van 1941 tot 1950, vier van 1951 tot 1960 en twee van 1961 tot 1970.Van 1970 lijkt het in Nederland iets winderiger te worden, althans als je op het aantal zware stormen gaat letten: elf van 1971 tot 1980, zeven van 1981 tot 1990 en acht van1991 tot 2000.Het decennium daarop, van 2001 tot 2010 registreerde het KNMI er vier. Van 2011 tot heden staat de teller op zeven. De komende drie jaar zouden er dus nog minstens vier windkracht 11-stormen moeten komen, wil het lopende decennium het meest winderige zijn.

 

Even terug naar de beginvraag: zijn forse stormen bijzonder? Als je de lat legt bij 10 Beaufort is het antwoord dus: nee. Die heb je eens per twee jaar.


Levert al dit speurwerk dan niets wetenswaardigs op? Toch wel. De kwaaiste maanden zijn natuurlijk de wintermaanden november, december en januari met gerekend vanaf1911 resp. 12, 11 en 15 stormen. Rustiger is het in augustus en september, maar ook in april.  

 

 

Er is in al die 107 jaar echter één maand aan te wijzen, waarin het in Nederland nog nooit windkracht 10 of meer is geweest, en dat is ….. juni! Qua wind en storm is dat dus de beste maand om op vakantie te gaan. De kans dat u bij thuiskomst uw tuinhuisje op z’n kop in de sloot aantreft, is dan het kleinst (red.)!


                                                            

Vergaderstukken Volkstuin en Recreatietuin Vereniging Bodegraven

                                                                             ALV 2018    

Bijlage 1: Notulen ALV 2017


Bijlage 1. Notulen van de Algemene Ledenjaarvergadering van de

Volkstuin- en Recreatievereniging Bodegraven, gehouden op 20 maart

2017 in Rijngaarde

 

1. Opening vergadering

Piet van Kooten opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Er zijn 48 leden present. Het voltallige bestuur is aanwezig.

2. Goedkeuring notulen ALV van 21 maart 2016

De notulen van deze vergadering worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

3. Jaarverslag (vice)voorzitter                                                                                                Het jaarverslag van de (vice)voorzitter was opgenomen in de laatste clubkrant zodat alle leden het alvast konden lezen. Piet neemt het jaarverslag door, daarna worden er geen opmerkingen meer over gemaakt.

 

4. Financieel jaarverslag door de penningmeester

Piet had in het laatste clubblad eveneens het financieel jaarverslag laten publiceren. Verder heeft hij de aanwezigen voor het begin van de vergadering een hand-out uitgereikt. Daarin is nog één verduidelijking aangebracht, maar zonder verdere consequenties. De verkoop in de Polderhof loopt prima en de contributie wordt netjes betaald. Over het zaadgoed van Garant zijn geen klachten.

Bas Knoope stelt voor om het totaal aan borg ontvangen bedrag apart op de jaarrekening te vermelden. Andere vragen gaan over de lage freesinkomsten, over de post tuinhuisopbrengsten en over de post afschrijvingen. Piet legt uit dat het meeste freeswerk wordt uitbesteed door leden onderling. In een aantal gevallen is het doorverkopen van tuinhuisjes op achtergelaten tuinen ten bate gekomen van de vereniging. De Polderhof (exclusief de uitbouw), de elektra en het inventaris zijn verder volledig afgeschreven.

 

5. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie is wederom tot de conclusie gekomen dat Piet de verenigingsinkomsten en –uitgaven uiterst nauwkeurig heeft bijgehouden. Aan Piet (en daarmee aan het hele bestuur) wordt onder applaus decharge verleend.

 6. Verkiezing leden kascontrolecommissie

De heer G. Knevel is niet meer verkiesbaar. Als reserve voor de heer M. Harmsma meldt zich aan de heer A. Beens.

7. Royementen lidmaatschap

Het bestuur heeft op de locatie West drie leden geroyeerd. Op hun tuinen was sprake van achterstallig onderhoud, maar ook na herhaalde aanmaningen hebben zij verzuimd actie te ondernemen. De vergadering bekrachtigt de royementen.

 8. Pauze en loterij

In onderling overleg besluit de vergadering eerst over te gaan tot de vorming van het nieuwe bestuur. Piet deelt alvast mee dat de loten 1 euro per stuk kosten.

9. Vaststellen bestuursfuncties

Jan van der Neut wordt opnieuw gekozen als tuincommissaris voor Oost. Verder blijktdat de openstaande vacatures voor voorzitter en tuincommissarissen op West niet kunnen worden ingevuld. Er zijn geen bestuurskandidaten. Piet doet een dringende oproep aan de leden om zich te kandideren. Op verzoek van Ella van Niekerk geeft Piet een korte toelichting op de functie van tuincommissaris. Diens belangrijkste taken bestaan uit: het verhuren van tuinen en het regelen van de overdracht tussen vertrekkende en komende leden. In overleg met het bestuur zien de commissarissen er ook op toe dat het tuinreglement wordt nageleefd. Indien nodig treden zij handhavend op. De tuincommissarissen wordt verder gevraagd te helpen in de winkel.

Michael Kool vraagt of de tuincommissaris ook een vrouw mag zijn. Dit mag zeker!

Matthja Sterk vraagt hoe vaak het bestuur bij elkaar komt. Piet vertelt dat er jaarlijks zo’n                        vier à vijf vergaderingen worden ingepland.

 

10. Rondvraag

Op verzoek van Ella van Niekerk worden de openstaande bestuursfuncties nogmaals benoemd, zodat de aanwezige leden opnieuw de gelegenheid krijgen zich beschikbaar te stellen.

Bas Knoope vraagt zich af of alle tuinders op Oost weet hebben van het gemeenschappelijk onderkomen op dit perceel. Het tuingereedschap in dit schuurtje is bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik.

Michael Kool betwijfelt of het wel een goed idee is dat iedereen zomaar bij elk gereedschap kan. Marc Schreuders pleit ervoor om gebruikt gereedschap altijd heel terug te brengen.

 Kees van Dijk verzoekt alle leden dringend om het pad niet te gebruiken voor het schoonmaken of schoontrappen van schoenen, klompen of laarzen. Dit is nadelig voor de begaanbaarheid ervan.

Michael Kool vraagt het bestuur bij gelegenheid nogmaals uit de doeken te doen wat het beleid is voor het bijhouden van de kantjes langs de centrale asfaltpaden. Diverse leden op West blijken goede ervaringen te hebben opgedaan met lavasplit. Leden mogen de paden naar eigen inzicht schoonhouden, het is wel zaak dat hier serieus werk van wordt gemaakt.

Ella van Niekerk verzoekt iedereen geen steentjes uit te strooien over het asfaltpad.

Op Oost brokkelt het asfaltpad vanaf tuin 36 behoorlijk af. De tuincommissaris gaat dit bekijken.

Het bestuur vraagt aandacht voor het afvoeren van hout en andere materialen. Bij de Polderhof en de houtcontainer liggen te veel spullen die daar duidelijk niet horen. Een en ander dreigt soms behoorlijk uit de hand te lopen. Laten we ons realiseren dat dit onze reputatie bij de gemeente geen goed doet.

Michael Kool informeert of het bestuur al stappen heeft ondernomen om de noodzaak van wisselteelt onder de aandacht te brengen en de schadelijke gevolgen van de monoteeltvan bepaalde gewassen zoals bijvoorbeeld aardappelen tegen te gaan. Er is regelgeving van kracht om monoteelt te voorkomen. De heer Marc Harmsma stelt voor hier een lezing of workshop voor te organiseren. Ella van Niekerk doet het voorstel de nodige achtergrondinformatie mee te sturen met de factuur voor de contributie. Erwin Vega vraagt zich af of elke tuin wel valt te controleren op het toepassen van wisselteelt. Arjen Boekhorst denkt dat er het beste een wisselteeltcommissie in het leven kan worden geroepen. Aad Beens wil zich hier voor inzetten. Voorlopige leden zijn behalve Aad: Gijs Knevel, Michael Kool en de heer Marc Harmsma.

Aad verklaart zich bereid om zich volgend jaar verkiesbaar te stellen als voorzitter. Overige gegadigden worden opgeroepen hun interesse te tonen.

Het echtpaar Van Vliet blijkt geregeld rookoverlast te ervaren van huurders van de tuinvan mevrouw Kool. Het lijkt lastig om daar vanuit onze vereniging tegenop te treden. Op verzoek van Anneke zal Piet nog nagaan hoe de gemeente Bodegraven-Reeuwijk omgaat met het beschikbaar stellen en plaatsen van containers.

 

11. Sluiting, aansluitend een samenzijn onder het genot van een drankje. Alvorens Piet de vergadering sluit, wordt nog aandacht gevraagd voor de ingezonden brief van Hugo de Haan over het afval en het dumpen van rotzooi bij de tuin. Het is goed dat Hugo dit heeft aangekaart. Arie Bogaard zegt niet te hopen dat het werken met de 1 euro afvalzakken het dumpen van troep in de hand werkt.

Piet kondigt nog aan de gemeente te zullen vragen of de afvalcontainers op 30 maart kunnen worden neergezet, twee dagen eerder dan aangekondigd. Verder bedankt hij iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. Er is nog de mogelijkheid om voor het naar huis gaan een drankje te nuttigen.