Volkstuin- en Recreatietuinvereniging Bodegraven

      Opgericht november 1972  

                                     

Clubblad                    


Veertiende  Jaargang                

Maart 2020 no: 1                 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++                                              

Bestuur:

*Aad Beens

tel: 0172-611590

(voorzitter)

e-mail: niekerkbeens@kpnmail.nl

Emmakade 43

2411 JC Bodegraven

*Piet van Kooten                     

tel.: 0172-612786

(vicevoorzitter/penningmeester

wnd. tuincommissaris West)

e-mail:pietvankooten@casema.nl

Koninginneweg 139           

2411 XN Bodegraven

*Mandy de Wit            

 tel.: 06-18378178 

(secretaris)                 

 e-mail: froggy76@live.nl                                       

Waagpoort 16  2411 SC Bodegraven

*Arjen Boekhorst       

tel.: 0172-611811

(winkelcommissie)     

e-mail: arjenbaukje@icloud.com

De Deel 3 

2411 SH Bodegraven

*Jan van der Neut

tel: 0172-616019

(tuincommissaris Oost)

e-mail: janvdneut@gmail.com

Vossestaart 19

2411 ML Bodgraven

*Bert de Ruiter

tel.: 0172-615279 

(tuincommissaris Oost)

e-mail: ruiter108@zonnet.nl

Koninginneweg 413

2411 XT Bodegraven 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

        Bankrekeningnummer: NL52 RABO 0398 8379 96


++++++++++++++++++++++++++++++++++

Van de Voorzitter

Beste leden,

Het weer, dat voelen we allemaal; daar heb ik het nu niet over. Zaken waar ik het wel

over wil hebben, zijn: het bestuur, de toekomstige bestuursleden en de jaarvergadering. 

Het bestuur is nu een team van zes.

Ik som ze nog even op:

- Eén winkelcommissaris;

- Eén tuincommissaris Oost;

- Nog een tuincommissaris Oost;

- Eén secretaris;

- Eén penningmeester;

- Eén voorzitter

We missen twee commissarissen opWest. Daarbij komt ook nog dat de secretaris zich niet verkiesbaar stelt en wegens ziekte staat één van de tuincommissarissen Oost op nonactief. Om als vereniging door te kunnen, is versterking van het bestuur nodig. Zonder een secretaris en drie nieuwe tuincommissarissen lopen we vast. 

Misschien vraagt u zich af: wat houdt tuincommissaris of secretaris zijn in? Wel, de tuincommissaris houdt de dagelijkse gang van zaken op de tuin in de gaten. Dat doet hij of zij door regelmatig de tuinen langs te lopen/fietsen, te kijken of alles goed gaat, te signaleren waar problemen zijn (en eventueel tuinders hierop aan te spreken) en eerste aanspreekpunt te zijn als iemand vragen heeft. De tuincommissaris regelt ook de praktische zaken als iemand een tuin oplevert of in gebruik gaat nemen.

Het is dankbaar werk en bovendien gezellig omdat je in de loop van een tuinjaar veel collega-tuinders spreekt.

De secretaris notuleert de bestuursvergaderingen en verzorgt de post. Dat kost naar schatting een paar uur per maand.

Ik vraag alle leden (m/v) zich aan te melden voor één van deze functies. Nadere inlichtingen hierover zijn te krijgen bij het bestuur.

De ledenvergadering is op dinsdag 24 maart a.s. IK HOOP U DAAR ALLEMAAL TE ZIEN. GAAT HELAAS NIET DOOR INVERBAND MET HET CORONAVIRES

Voor de agenda en de overige vergaderstukken verwijs ik u naar de pagina’s 7, 9 t/m 11 en 13 en 14 in dit blad.

Coloradokever

Recent is in het clubblad een dringende waarschuwing verspreid over de coloradokever, nadat in diverse aardappelpercelen op West een flinke, door dit insect veroorzaakte vraatschade was geconstateerd. Aangegeven is dat het bestrijden van de coloradokever geen vrijblijvende zaak is en ons aller aandacht behoeft. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het bestuur, maar u bent als individuele tuinder eerst aan zet. De eerste kevers kunnen rond deze tijd al uitvliegen en dus ook neerstrijken op uw perceel. Bent u hierop alert en houdt u dit goed in de gaten? 

De volgende stappen zijn van belang:

1) Geregeld nagaan of u vraatschade ziet in het aardappelloof én of ook in uw tuin de kever huist;

2) Indien ja, dan de larven (herkenbaar aan hun rood getinte kleur) en de kever

(herkenbaar aan de tien zwarte strepen op zijn gele dekschilden) handmatig wegvangen; 3) Indien nodig op zaterdag naar de Polderhof komen en in overleg met het bestuur een bestrijding voorbereiden en uitvoeren met spuitvloeistof.

Elke tuinder hoort op deze wijze zorg te dragen voor zijn of haar eigen perceel om het probleem beheersbaar te houden. Het bestuur overweegt om op de komende ledenvergadering ook met de leden te verkennen of er momenten kunnen aanbreken waarop de inspectie en de bestrijding meer centraal geregeld moeten worden, én of de wisselteeltcommissie daar eventueel een rol in kan spelen. Maar hoe dan ook, nogmaals, graag ieders aandacht voor dit probleem!

Overlijden Co Jongeneel

Op 14 februari ontving het bestuur van de familie Jongeneel het bericht dat drie dagen daarvoor onze collega-tuinder Co Jongeneel van Oost 1 op 82-jarige leeftijd was overleden. Wanneer ik zo zijn voor- en achternaam noem, zijn er ongetwijfeld tuinders die zeggen: Dat zegt mij niets. Maar als ik zeg: de Gouwenaar, d.w.z. het uit Gouda afkomstige tuinlid, valt bij veel Oosterlingen vast onmiddellijk het kwartje. Nadat het perceel waarop Co in Gouda tuinde een andere bestemming kreeg, zocht en vond hij op ons dorp een nieuwe plek.

Co kwam bijna altijd met fiets en fietskar naar de tuin. Hij klampte graag tal van collegatuinders aan om te vertellen over voorvallen uit zijn levensgeschiedenis. De laatste jaren betrof het uiteraard vooral zijn hartproblemen en de medische behandelingen. Vanwege zijn gezondheid is zijn tuin op het laatst steeds meer bijgehouden door anderen. Ik noem hier bijvoorbeeld de naam van overbuurman Ton Roos. 

Dat ook de vereniging een rouwkaart kreeg, laat zien dat de tuin ondanks de afstand zeker geen onbelangrijke plek had in Co’s leven. Vanaf deze plaats wenst het bestuur zijn twee zonen en zijn schoondochter nogmaals veel sterkte toe.

Aad Beens, voorzitter

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Wegens de Coronavires gaat de Ledenvergadering niet door     

Uitnodiging  

Geachte leden, 

Hierbij nodigt het bestuur u allen uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2020 op dinsdag 24 maart a.s. in Rijngaarde. 

We beginnen om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Het bestuur stelt de volgende agenda voor:

1.               Opening en mededelingen

2.               Goedkeuring notulen ALV 2019 (zie pag. 9 t/m 11)

3.               Terugblik 2019 door de voorzitter

4.             Presentatie Financieel jaarverslag 2019 door de penningmeester                              (zie pag.    13 en 14)

5.               Verslag kascontrolecommissie 2019

6.               Samenstellen kascontrolecommissie 2020

                   Pauze met loterij

7.               Verkiezingen en samenstelling nieuw bestuur

Winkelcommissaris Arjen Boekhorst en secretaris Mandy de Wit zijn aftredend.

Omdat van dit tweetal alleen Arjen zich herkiesbaar heeft gesteld zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris, zoals ook al via de verenigingsmail aan u is meegedeeld.

Ook de vacatures van tuincommissarissen voor onze tuinlocatie West moeten nog altijd worden vervuld. In totaal zoeken we dus drie nieuwe bestuurskandidaten. Heeft u zin om uw steentje bij te dragen aan de vereniging, kandideer u dan via het secretariaat: froggy76@live.nl. 

8.               Verslag wisselteeltcommissie

9.               Rondvraag en sluiting

10.           Nabeschouwing met een drankje

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Notulen van de ALV 2019, Volkstuin- en Recreatietuinvereniging Bodegraven. 

Gehouden op 26-03-2019 in Rijngaarde

1. Opening en mededelingen

Aad Beens heet iedereen welkom namens het hele bestuur. Er zijn 34 leden aanwezig. Ieder lid heeft bij binnenkomst twee loten ontvangen. Frans van Staalduinen en Gerrit IJssel winnen daarmee een waardebon.

2. Goedkeuring notulen ALV 2018

De notulen van de ALV 2018 worden goedgekeurd.

3. Terugblik 2018 door de voorzitter

De voorzitter geeft een korte terugblik op 2018. Hij bedankt iedereen die heeft meegeholpen met het opruimen van tuin 81 en met het opruimen en opbouwen van tuinhuisjes op de tuin van Aart van Greuningen na de brand. Er is door hen veel werk verzet.

De Najaarsmarkt en de barbecue waren weer heel geslaagd.

Er is contact geweest met het waterschap in verband met de doorstroming van het water in de sloten. Iedereen kan hieraan bijdragen door de sloot schoon te houden.

Met de gemeente is contact geweest over het aanleggen van parkeerplekken bij de ingang van beide tuincomplexen. Over de concrete uitvoering is binnenkort een vervolgoverleg. De wachtlijst is heel kort. Op tuin 81 na zijn alle tuinen verhuurd. Het bestuur overlegt of tuin 81, die bij de ingang van Oost ligt, wordt verhuurd of dat de vereniging deze zal gebruiken voor opslag.

De voorzitter stelt dat door de verenigingsleden op uiteenlopende manieren wordt getuind. Hij vraag iedereen begrip en respect op te brengen voor elkaars stijl en open te staan voor elkaar. Op die manier blijft het voor iedereen leuk om te tuinen. Leden kunnen van elkaars manier van tuinen leren. Daar kan iets voor georganiseerd worden op bijvoorbeeld de zaterdagmorgen of op andere momenten. Dit komt bij de rondvraag terug.

4. Presentatie financieel jaarverslag 2018

Het financieel verslag wordt goedgekeurd. Alle rekeningen (tuinhuur, contributie) zijn keurig betaald door de leden.

5. Verslag kascontrolecommissie 2018

De kascommissie verleent de penningmeester decharge. Alles was piekfijn in orde.

Complimenten voor Piet.

6. Samenstellen kascontrolecommissie 2019

De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Marcel Langeveld en Arnold van Berkel. Leendert Bom wordt reserve-lid.

7. Verkiezingen en samenstelling nieuw bestuur

Piet van Kooten wordt herkozen als penningmeester en Jan van der Neut als tuincommissaris. Helaas zijn er weer geen kandidaten voor de tuincommissarissen op West. 

Pauze met loterij

8. Verslag commissie wisselteelt 

Deze commissie bestaat uit Mark Harmsma, Ron van Wageningen, Bert de Ruiter en Gijs Knevel. Mark vertelt dat er op dit moment 101 tuinen zijn waarop aardappelen en/of uien worden geteeld. Bijna de helft van de leden heeft een plattegrond met beplantingsschema ingeleverd. De commissie loopt al enkele jaren een keer per jaar de tuinen langs om schetsjes en foto’s te maken. De nieuwe nummering van de tuinen veroorzaakte even wat gedoe in het Excelschema maar dat is opgelost. Er is nu voldoende materiaal en historie opgebouwd om actiever te gaan handhaven. 

Eind mei 2019 gaat de commissie weer een ronde doen en schetsen en foto’s maken. De commissie gaat mogelijk ook beginnen met het aanspreken van tuinders. Er wordt nog nagedacht over hoe ze dat gaan doen.

9. Rondvraag en sluiting

Mark Harmsma vertelt over de proef met de bijenvolken. Op Oost is de proef geslaagd, zodat hij daar kan worden verlengd. Op West is de proef gestopt omdat de bijenkasten daar te veel in de zon stonden.

Margreet Regtvoort vraagt of er een bijeenkomst kan worden georganiseerd voor mensen die op een nieuwe manier willen tuinieren. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld wel/niet spitten, mulchen, permacultuur, Ferm, enz. Als opties worden genoemd een (maandelijkse?) bijeenkomst in de Polderhof om tips en kennis uit te wisselen, of een workshop. Het bestuur zegt toe dit op te pakken.

René van Vliet vertelt dat het op Oost heel gezellig is en dat mensen veel met elkaar praten en elkaar adviezen geven. Hij stelt voor met een groep mensen een rondje langs de tuinen te lopen en bij elkaar te kijken hoe anderen het doen en uitleg te geven/krijgen; een soort open-tuinen-dag. Ook dit wordt georganiseerd.

René van Vliet merkt op dat het opruimen van tuin 81 veel werkuren heeft gekost. In zo’n uitzonderlijk geval is de borg onvoldoende. Piet van Kooten vertelt dat in het reglement staat dat er dan een boete kan worden opgelegd maar dat het bestuur heeft besloten dat niet te doen.

Michel Kool vraagt of er bij de ingangen van de complexen lantaarnpalen kunnen worden geplaatst die op zonne-energie werken. Het bestuur gaat dit uitzoeken.

Bert Boele merkt op dat het hek op Oost ’s avonds bijna nooit wordt dichtgedaan. Het is de bedoeling dat de laatste die weggaat dit doet, maar wie dat is … Ook schijnt er wel eens overnacht te worden. Dat mag niet.

Marien Punselie zag laatst een groep kinderen die op de tuinen liep zonder toezicht. Dat is niet de bedoeling maar het kan gebeuren.

Ella van Niekerk vraagt hoe het zit met de komende huurverhogingen. De huren gaan elk jaar fors omhoog. Piet van Kooten vertelt dat er nog één keer een verhoging van € 0,04 per meter komt. Daarna zijn de huren gelijk aan die in Reeuwijk en stoppen de huurverhogingen. Aad Beens zegt contact te willen opnemen met de tuinverenigingen in Reeuwijk om te horen hoe hun afspraken met de gemeente zijn en welke faciliteiten zij hebben. Piet van Kooten vertelt dat er pas iemand uit Reeuwijk langs is geweest op een zaterdag.

Hugo de Haan zou graag meer ondersteuning van het bestuur hebben als er problemen zijn of er onvrede is op de tuinen. Nu rommelt het soms. Opgemerkt wordt dat hier het gemis aan tuincommissarissen op West duidelijk wordt. Nu komen mensen vaak ”klagen” bij Hugo. Er is nu geen direct aanspreekpunt voor de tuinders daar. Het bestuur vraagt leden om, als iets niet goed lijkt te gaan, dit te melden bij de tuincommissaris of het bestuur.

Jan Groenendijk vindt het vervelend dat karretjes net op het moment als je ze nodig hebt soms kapot blijken te zijn. Iedereen die schade constateert, wordt gevraagd dat bij het bestuur te melden. Op die manier kan er geprobeerd worden snel iets te regelen voor de reparatie. Ook moeten de karren na gebruik direct worden teruggebracht. Ook andere tuinders kunnen de kar (bijvoorbeeld op zaterdagmorgen) nodig hebben.

Jan Groenendijk vraagt ook aandacht voor het foutparkeren van fietsen op het tuinpad.     

10. Nabeschouwing met een drankje

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen. Het is tijd voor een afsluitend drankje.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vers van het land – Visrolletjes met lentegroenten


Na alle stormen van de afgelopen tijd kijken wij   reikhalzend uit naar de lente. Dan kunnen we op de tuin aan de slag met   diverse lentegroenten zoals peultjes en samen met dit recept kom je dan al   gauw in een voorjaarsstemming!

Ingrediënten (voor 2 personen):

150 gram peultjes (afgehaald) 

2 eetlepels olijfolie 

½ komkommer (in dunne reepjes) 

1 bosje lente-/bosui (in stukken) 

½ eetlepel Italiaanse kruiden 

2 pangasiusfilets 

4 plakken serranoham

½ citroen (in kwarten) 

4 takjes tijm


Caroline Zwaneveld

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Veel regen, geen nachtvorst, wat nu? 

Over wel en niet spitten in zachte winters

„Mist? Vorst in de kist”, luidt een oude boerenwijsheid. Oftewel: na een periode van mist gaat het vaak vriezen. Heel nuttig, zo’n gezegde. Je kunt daar als tuinder zeker je voordeel mee doen. Als er flinke nachtvorst in aantocht is, leg je daarvoor natuurlijk graag je tuintje nog even om.

Toen ik zo’n tien jaar terug op de tuin kwam, kreeg ik dat ook van oudere tuinders ingeprent. Spitten voor de nachtvorst …. dat levert het mooiste zaaibed op. En eerlijk is eerlijk, zo deden we het bijna allemaal. 

Een enkeling hield de Kerstdagen aan als de uiterste deadline en zorgde dat het spitwerk daarvoor was afgerond. Weer een ander mikte op de jaarwisseling en een enkele waaghals legde de deadline zelfs op februari, want wellicht kwam er nog late nachtvorst.

Je wist het maar nooit.

Hoe dan ook, als alles meezat, werkte die opeenvolgende combinatie van bevriezing, dooi en uitdragen inderdaad perfect uit. Grote bonken klei vielen zo in kleine korrels uiteen. Nou ja, zo … Je moest natuurlijk wel stevig met je cultivator of hark aan de slag. En zo waren er nog wel wat minpunten. 

Ik denk nog wel eens met afgrijzen terug aan de maanden waarin de winter op zijn eind liep en er na de vorst nog heel veel regen of sneeuw naar beneden kwam. Wat een ellende als de bovengrond dan verzadigd taakte met water dat slecht weg kon, omdat de onderlaag nog bevroren was. Als je pech had, zwollen de kleideeltjes weer op tot een grote plumpudding en verslempte je mooie zaaibed terwijl je ernaar keek.

Verder was ik er nooit helemaal gerust op of je er nou wel echt verstandig aan deed om met een enorme spitvork 20 centimeter of nog dieper de boden in te gaan. Kwam de nachtvorst eigenlijk wel zo diep? Verstoorde je daarmee het bodemleven niet onnodig en vernachelde je de bodemstructuur niet volledig door zo geweldig te keer te gaan?


Maar wat mij vaak het meeste dwars zat, was nog wel dit. Soms had je het gevoel dat je in de herfst, na de teelt van diep wortelende gewassen, planten of groenbemesters alweer hele mooie kweekgrond had voor het volgende jaar. En dat was niet alleen een gevoel … het was ook gewoon zo.

Grote zonnebloemen, grote Afrikanen, klaver, bladrammenas .. allemaal zorgen ze uit zichzelf al voor een mooie losse ondergrond. En een kurkdroge zomer draagt daar soms ook aan bij. Want grote droogte doet de kleibodem soms scheuren tot meer dan 50 centimeter beneden het maaiveld. En reken erop dat ook die scheuren maanden later, dus na de winter nog goede zaaivoren zijn. Je voorjaarsgewassen wortelen er heerlijk in. Zo ijsbeerde je soms besluiteloos over je tuin: Kon je het in plaats van te spitten niet beter laten zoals het was? Even de winter afwachten, dan je driepoot erdoor heen halen en inzaaien maar?

Maar ja, zoals we ons allemaal herinneren, meestal had je gewoon vorst; vaak ook nog eens gevolgd door een droog voorjaar. Dan pakte het vanzelf goed uit als je had gespit. Natuurlijk, die grond losmaken is altijd een heel karwei. Maar als alles weer mooi groen kleurde ….. ach, dan deed dat er eigenlijk niet meer toe. Je kon weer aan de slag.

Waarom ik er in dit voorjaarsnummer toch nog een keer over begin? Eigenlijk heeft dat twee redenen. De eerste is de buitengewoon zachte winter van 2019/2020 … de zoveelste op rij. Ik begin me een beetje af te vragen … je instellen op nachtvorst, is dat eigenlijk nog wel wijs?

Voor Kerst je tuin om, of uiterlijk voor de jaarwisseling, is dat eigenlijk nog wel van deze tijd als je bijna zeker weet dat er toch geen nachtvorst meer komt? Misschien moeten we gewoon structureel toe naar een schema waarin we niet meer spitten, of op een veel vroeger tijdstip, en naar andere mogelijkheden zoeken om de grond in het voorjaar weer open te krijgen.

Wat vroeger gaan spitten betreft, bijvoorbeeld al in oktober, .. ik ben ervan overtuigd dat het met al die zachte, natte winters zeker een uitkomst kan zijn. Als de vorst uitblijft, maar er van eind oktober tot eind februari wel veel neerslag valt, gevolgd door droogte, is de grond in elk geval beter open te krijgen dan wanneer je pas in januari of februari spit. Krijg je dan geen vorst meer, dan heb je dubbele pech. Je zit dan met grote bonken klei die de vorst niet meer fijn maakt en hebt dan om zo te zeggen het slechtste van twee werelden. 

Toch blijft het oppassen, zeker met stukken tuin waar prei of kool heeft gestaan. Daar omheen heb je de grond vaak zo platgetrapt dat het er zonder nachtvorst het jaar erop gewoon moeilijk tuinen is, zelfs al spit je vroeg.

Wie echt het zekere voor het onzekere wil nemen, moet op delen van zijn tuin misschien toch in de nazomer al voorbereidingen gaan treffen voor een goed zaaibed voor het volgende seizoen. Inderdaad … door diep wortelende groenbemesters in te zaaien en die, voor de winter invalt, uit te doen en meteen daarna de bodem al lekker opentrekken. Als je bodem vervolgens bedekt met een lekkere laagje compost kan er eigenlijk niks meer misgaan. Zelfs wanneer het veel regent en niet vriest heb je in het voorjaar dan toch redelijke grond.

Zo kom ik bij het tweede punt: efficiency! U herinnert zich vast nog het stukje uit het Algemeen Dagblad over Carel Pronk waar ik in het vorige clubkrantje over schreef. Hij stopte al na een jaar met tuinieren, onder andere omdat het bijhouden van een tuin allemaal zo bewerkelijk bleek.

En inderdaad, bewerkelijk is het als je voorgesorteerd staat op een strenge winter, maar het met zachte temperaturen en heel veel regen moet doen. Het kan dan slim zijn om dat hele spitverhaal van vroeger maar even te parkeren, jezelf eens te verdiepen in de aanschaf van diep wortelende groenbemesters en zo op een alternatieve manier werk te maken van een gunstige start van het nieuwe seizoen (red.).